เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

              

   แนะนำ ศพก.อ.เวียงเก่า        องค์ความรู้เด่น ศพก.อ.เวียงเก่า     Field Day ปี 61 อ.เวียงเก่า

       

โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ         Field Day ปี 62 อ.เวียงเก่า

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

            

   โครงการนาแปลงใหญ่             การลดต้นทุนการผลิตข้าว      ปลูกพืชตามความเหมาะสมกับพื้นที่