เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

                

     แฝกของพ่อไหมของแม่           แนะนำ ศพก.อ.เวียงเก่า ปี64       One Day Trip อ.เวียงเก่า

                              

  Field Day ปี 64 อ.เวียงเก่า         Field Day ปี 62 อ.เวียงเก่า            แนะนำ ศพก.อ.เวียงเก่า           

                

องค์ความรู้เด่น ศพก.อ.เวียงเก่า     Field Day ปี 61 อ.เวียงเก่า         โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ        

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

            

   โครงการนาแปลงใหญ่             การลดต้นทุนการผลิตข้าว      ปลูกพืชตามความเหมาะสมกับพื้นที่