เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

คู่มือประชาชน

 

คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

 

1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558    >>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ <<<

2. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ   

 >>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ <<<

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ    >>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ <<<

4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ    >>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ <<<

5. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ    >>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ <<<

6. กระบวนการให้บริการประชาชนฯ   >>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ <<<

7. ผังกระบวนการให้บริการประชาชนฯ    >>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ <<<

8. แบบฟอร์ม    >>> ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ <<<

29 กุมภาพันธ์ 59 10:38:08