เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า  ที่ทำการตั้งอยู่ ที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150

 

ทำเนียบเกษตรอำเภอเวียงเก่า

        

รูปภาพ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายวีระชาติ  คำสุภีร์ 2551 - 2553
2. ว่าที่ร้อยตรี ล้วน  ประโยชน์มี 2553 - 2555
3. นายประชามิตร  เกษตรเวทิน เม.ย. - ส.ค. 2555
4. นายสุวัจจ์  ประทุมวงศ์ 2555 - 2557
5. นายสวัสดิ์  คุ้มกุดหว้า  2557 - 2558
6. นายไพฑูรย์  ย่องเหล่ายูง  2558 - 2559
  7. นางศิริพร  ประทุมวงศ์ 2559 - 2560
     

8. นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน  

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   

 รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า              

 

2560 - 2561
9. นางสุดารัตน์  ทองเดือน 2561 - ปัจจุบัน

 

 

 

นโยบาย
  • ดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

  • พัฒนาบุคลากร

  • สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

  • พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิสัยทัศน์

 

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ
  • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

  • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

  • ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

  • ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

 

ค่านิยม

 

มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

 

 

11 กันยายน 61 15:45:34