เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

                       

     

 

นางศิริพร  ประทุมวงศ์

เกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

 

นางมณฑนา  สระบัว  

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบ  ตำบลในเมือง, ตำบลเมืองเก่าพัฒนาและตำบลเขาน้อย

 

 

นางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวนุชนารถ   ศรีอุทธา

เจ้าพนักงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

12 มิถุนายน 60 10:45:43