เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

                       

     

 

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

 

นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 

นางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสาวนุชนารถ   ศรีอุทธา

เจ้าพนักงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

21 พฤศจิกายน 60 13:56:44