เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

                       

   

นางสุดารัตน์  ทองเดือน

เกษตรอำเภอเวียงเก่า

เบอร์โทร 061-9296999

 

                   

       นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย                      นางสาวอิศรา  โคตรจันดี     

   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลเมืองเก่าฯ, เขาน้อย                  รับผิดชอบตำบลในเมือง

 เบอร์โทร 098-2862432                             เบอร์โทร 085-1091139

 

นางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร 087-7220512

 

นางสาวนุชนารถ   ศรีอุทธา

เจ้าพนักงานทั่วไป

เบอร์โทร 061-3266877

 

 

 

 

 

 

11 กันยายน 61 15:44:14