เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

                       

   

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า

รับผิดชอบตำบลในเมือง 

เบอร์โทร 089-7114289

 

นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลเมืองเก่าพัฒนา

เบอร์โทร 098-2862432

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบตำบลเขาน้อย

 

นางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร 087-7220512

 

นางสาวนุชนารถ   ศรีอุทธา

เจ้าพนักงานทั่วไป

เบอร์โทร 061-3266877

 

 

 

 

 

 

27 กุมภาพันธ์ 61 10:41:30