เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำอำเภอ

คำขวัญอำเภอเวียงเก่า

 

 

Download Map - 1200px : 1550px

 

ประวัติอำเภอเวียงเก่า

         ท้องที่อำเภอเวียงเก่าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอเวียงเก่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ถือเป็นกิ่งอำเภอล่าสุดเป็นอันดับที่ 81 ของประเทศในขณะนั้น และในปีต่อมาก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเวียงเก่า ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน อำเภอเวียงเก่า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลก ไดแก่ สยามโมไทรันนัสอิสานเอนซิส, ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน, สยามโมซอรัส สุธีธรนี และกินรีไมมัส ทำให้อำเภอเวียงเก่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญในการขุดหาและค้นคว้าซากบรรพชีวินต่าง ๆ ตลอดมา

การแบ่งเขตการปกครอง

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

 

อำเภอเวียงเก่ามีเขตการปกครองรวม 3 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 36 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. ในเมือง (Nai Mueang) 15 หมู่บ้าน ประชากร 8,967 คน
  2. เมืองเก่าพัฒนา (Mueang Kao Phatthana) 10 หมู่บ้าน ประชากร 5,897 คน
  3. เขาน้อย (Khao Noi) 11 หมู่บ้าน ประชากร 4,940 คน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ท้องที่อำเภอเวียงเก่าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลในเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเก่าพัฒนาทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล

 

 

30 พฤศจิกายน 58 21:30:33