เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปเห็ด แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริม...

ประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดย นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพ...

ขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งการเพาะปลูก ประจำปี 2560

เชิญชวนเกษตรกรแจ้งการเพาะปลูก ประจำปี 2560 เพื่อภาครัฐจะได้ทราบสถานการณ์การผลิต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและสนับสนุนการดำเนินงานตามมา...

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อ.เวียงเก่าจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่าเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดู...

14 มิถุนายน 2560 อ.เวียงเก่าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยนางมณฑนา สระบัว นวส.ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธ...

16 พฤศจิกายน 2559 อ.เวียงเก่าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และช่วยเหลือชาวนาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร...

11 พฤศจิกายน 2559 อ.เวียงเก่า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

8 พฤศจิกายน 2559 อ.เวียงเก่า ประชุม คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2559...

6 ตุลาคม 2559 อ.เวียงเก่า อบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า อบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุม...