เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

16 พฤศจิกายน 2559 อ.เวียงเก่าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และช่วยเหลือชาวนาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร...

11 พฤศจิกายน 2559 อ.เวียงเก่า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

8 พฤศจิกายน 2559 อ.เวียงเก่า ประชุม คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2559...

6 ตุลาคม 2559 อ.เวียงเก่า อบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า อบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุม...

26 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่าประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมฯ

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นปี ๒๕๕๙ ประชุมสรุปชาวน...

25 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่าประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเล

นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมชี้แจงรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นปี...

24 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่า ร่วมนิเทศงานและติดตามโครงการตามงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณจังหว

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมนิเทศงานและติดตามโครงการตามงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ...

22 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559 ให้เกษตรกรได้รับทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่การเก...

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่า ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานการดำเนินงานแปลงส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานการดำเนินงานแปลงส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ณ ตำบลสะแกราช อ.ปักธงชัย และตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนค...

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่า ประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบัติในการกรอกข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบัติในการกรอกข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอกม. ตำบลเมืองเก่...