เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทย...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรแจกปุ๋ยคอก โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าจัดเวทีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยนายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมก...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) ต...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรโครงการอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมย่อย จัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตร...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มม...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อ...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 1)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดกระ...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน...