เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 17 มกราคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ (อบก.) ครั้งที่ 1/2562

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน...

วันที่ 17 มกราคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน...

วันที่ 15 มกราคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมคกก.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอำเภอ...

วันที่ 15 มกราคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ปี 2561...

วันที่ 15 มกราคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2562

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2562 หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จ...

วันที่ 7 มกราคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการ...

วันที่ 4 มกราคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชฯ แก่สมาชิกศจช.

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร แก่สมาชิกศจช....

วันที่ 3 มกราคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ...

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย ประชุมค...

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพแล...