เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่1 ครั้งที่ 2

สนง. พัฒนาที่ดิน ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ถอดรหัสข้อมูลดินและเคล็ดลับการจัดการดินให้ประสบความสำเร็จ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของ...

วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

นางศิริพร ประทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ได้รับเชิญเข้าร่วม โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 15-17 มีนาคม 2559 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

นางศิริพร ประทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 17 มีนาคม 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่1 ครั้งที่ 2

กรมการข้าว พร้อมด้วย สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรชาวนามืออาชีพและการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผ...

วันที่ 16 มีนาคม 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่1 ครั้งที่ 2

สนง.ชลประทานจังหวัดขอนแก่น ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล...

วันที่ 15 มีนาคม 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่1 ครั้งที่ 2

กรมวิชาการเกษตร ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล...

วันที่ 14 มีนาคม 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ รุ่นที่1 ครั้งที่ 2

สนง.เศรษฐกิจการเกษตร ได้มาบรรยายให้ความรู้เรื่องสารสนเทศเพื่อการผลิต ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 255...

วันที่ 7 มีนาคม 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ รุ่น5

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได...

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง...