เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวอิศรา โคตรจันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมโค...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงเก่า โดยมีนายชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเ...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.เขาน้อย...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดและภูมิภาคทั...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการและผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุเศรษฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลในเมือง...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตร เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษทางอากาศ โดยมีหัวหน...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน...