เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตชีวภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า และนายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ...

วันที่ 22 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ตามโ...

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการส่งเสริม การปลูกข้าวโพดเลี้...

วันที่ 18 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนร...

วันที่ 17 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดประชุมคณะกรรมการศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 ...

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศพก.อำเภอเวียงเก่า

เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อ....

วันที่ 16 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตร...

วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับคณะกรรม...

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับคณะกรรม...

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับคณะกรรม...