เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

นายศุภกร มูลสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจาก...

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Official Information Act ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข้าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปี 2559

นางศิริพร ประทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปี 2559 (การเพาะเห็ดขอนขาว)...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ รุ่นท

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย คณะกรรมการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี58/59 ได้ประชุม...

วันที่ 27 มกราคม 2559 ประชุมสรุปความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (ภาวะฝนแล้ง) ปี58/59

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)เวียงเก่า ได้ประชุมสรุปข้อมูลความเสียหาย...

วันที่ 11 มกราคม 2559 ประชุมสรุปข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (ภาวะฝนแล้ง) ปี58

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ได้ประชุมสรุปข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิ...

จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี ๒๕๕๘ และโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารฯ

นายไพฑรูย์ ย่องเหล่ายูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี ๒๕๕๘ และโครงการพัฒนาศักยภา...

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเ

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/5...