เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปร...

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมมอบพันธุ์ปลาร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเวียงเก่า

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมมอบพันธุ์ปลาร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเวียงเก่าโครง...

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมสรุปผลการจัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้ฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดเวทีชุ...

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปร...

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมประจำเดือน (DM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง...

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เพื่อชี้แจงโ...

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผลิตข้าวฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผ...

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริม...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการ...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่ามอบหมายให้นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการ...