เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมงานฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ...

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอ.เวียงเก่า ร่วมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเกษตรอำเภอ รอบ1

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมปร...

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ตามโ...

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีมอบฝายชะลอน้ำอำเภอเวียงเก่า

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีมอบฝายชะลอน้ำอำเภอเวียงเก่า จัดโดย ธ.ก.ส.สาขาภ...

วันที่ 26 มีนาคม 2561 สนง.เกษตร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระด...

วันที่ 24 มีนาคม 2561 จัดอบรม กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมก...

วันที่ 23 มีนาคม 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตชีวภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า และนายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ...

วันที่ 22 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ตามโ...

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการส่งเสริม การปลูกข้าวโพดเลี้...

วันที่ 18 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนร...