เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกร

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมง...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรร่วมจัดเวทีครั้งที่1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดยนายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย ...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทย...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรแจกปุ๋ยคอก โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าจัดเวทีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยนายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมก...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) ต...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรโครงการอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมย่อย จัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตร...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มม...