เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสว...

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เยี่ยมสวนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพัฒนา (ไร่ อ.สมบัติ ใจบุญ)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมสวนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพั...

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการฯ...

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเก่า

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเก่า...

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเวียงเก่า

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเวียงเก่า...

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนในเมือง

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนในเมือง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย...

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน...

วันที่ 28 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก...

วันที่ 27 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการผู้ได้รับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายคฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน ปลัดอำเภอ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรง...

วันที่ 26 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานชุดปฏิบัติการตำบล

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวีงเก่า มอบหมายให้ นางสาวอิศรา โคตรจันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน...