เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2561 สนง.เกษตร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระด...

วันที่ 24 มีนาคม 2561 จัดอบรม กิจกรรมหลักการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมก...

วันที่ 23 มีนาคม 2561 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตชีวภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า และนายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ...

วันที่ 22 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ตามโ...

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการส่งเสริม การปลูกข้าวโพดเลี้...

วันที่ 18 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนร...

วันที่ 17 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดประชุมคณะกรรมการศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 ...

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศพก.อำเภอเวียงเก่า

เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อ....

วันที่ 16 มีนาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตร...

วันที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับคณะกรรม...