เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญชมงาน "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018"

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน "วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018" ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร...

วันที่ 31 มกราคม 2561 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมอบรม...

วันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าตรวจบัญชีโครงการ 9101 ฟื้นฟู

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ได้รับการตรวจบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี...

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมต้อนรับคณะนิเทศสายที่ 4

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายธานินทร์ ชัชวั...

วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน...

วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ณ ศูนย์เมล็...

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจั...

วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื...

วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาเก...

วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย(ศดปช.)

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ...