เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนในเมือง เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธุรกิจ เ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อ.เวียงเก่า) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดอบรมการทำชาใบหม่อนให้แก่เกษตรกร

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมการทำชาใบหม่อนให้แก่เกษตรกร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเก่า แจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ป...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่น4 (วันที่3)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 4 (วันที่ 3) จำนวน...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่น4 (วันที่2)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 4 (วันที่ 2) จำนวน...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันเหตุฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันเหตุจากการรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนศักดิ์ธวัชศึกษา อำเภอเวี...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่น4 (วันที่1)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 4 (วันที่ 1) จำนวน...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าเยียมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพาราฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าเยียมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อความยั่งยืน ณ ศพก.อ.ภูเวียง...