เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาโครงการเ...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนักงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมการเกษตร...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก.

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธ...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลส...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนเขาน้อย เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธุรกิจ เ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธ...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนในเมือง เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธุรกิจ เ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ...