เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเวทีโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดเว...

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปร...

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตร ประชุมชี้แจงและกำชับการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมชี้แจงและกำชับการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้...

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จัดพิธีทำสัญญายืมเงิน คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนและสมาชิกกลุ่มในชุมชน โครงการ 9101

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ได้จัดพิธีท...

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ป...

วันที่ 29 พฤศจิกายน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า อบรมวิธีการปฏิบัติทางบัญชี โครงการ 9101 ฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมอบรมวิธีการปฏิบัติทางบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้า...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยนายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเ...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อ.เวียงเก่า

นายธีรธันย์ ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า (ก.ช.ภ.อ) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประช...

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมงานศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)

นายสุรศักดิ์ ุทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับ...

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการ 9101

นายสุรศักดิ์ ุทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมร่วมประธานคณะกรรมการฯ ชุมชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้...