เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมประจำเดือน (DM)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง...

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เพื่อชี้แจงโ...

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผลิตข้าวฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผ...

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริม...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการ...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่ามอบหมายให้นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการ...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดนายมวรา...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 8/2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน โดยมีว่าที่ ร.ท.วร...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการเ...