เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

24 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่า ร่วมนิเทศงานและติดตามโครงการตามงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณจังหว

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมนิเทศงานและติดตามโครงการตามงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ...

22 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559 ให้เกษตรกรได้รับทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่การเก...

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่า ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานการดำเนินงานแปลงส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานการดำเนินงานแปลงส่งเสริมรูปแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) ณ ตำบลสะแกราช อ.ปักธงชัย และตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนค...

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่า ประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบัติในการกรอกข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบัติในการกรอกข้อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอกม. ตำบลเมืองเก่...

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 แจกปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

นางมณฑนา สระบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน แจกปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก...

4 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืชโรคใบขาวอ้อยโรงงาน

ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืชโรคใบขาวอ้อยโรงงาน ให้เกษตรกรได้รับทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่การเกษตร ...

16 กรกฎาคม 2559 ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช

ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช ให้เกษตรกรได้รับทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่การเกษตร...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 อ.เวียงเก่า อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

อำเภอเวียงเก่าจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559 กิจกรรม ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยลดต้นทุน ครั้งที่ ...

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ได้รับการประเมินผลภาวะเร่งด่วน(รอบ 9 เดือน) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเก

นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเกษตรกรโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์...

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP ข้าว และ GAP ผัก)

นางมณฑนา สระบัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP ข้าว และ GAP ผัก) ณ ม.11 บ้านศรีประทุม ต...