เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

นายศุภกร มูลสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเยี่ยมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจาก...

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Official Information Act ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข้าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปี 2559

นางศิริพร ประทุมวงศ์ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงปี 2559 (การเพาะเห็ดขอนขาว)...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ รุ่นท

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย คณะกรรมการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี58/59 ได้ประชุม...

วันที่ 27 มกราคม 2559 ประชุมสรุปความเสียหายของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (ภาวะฝนแล้ง) ปี58/59

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)เวียงเก่า ได้ประชุมสรุปข้อมูลความเสียหาย...

วันที่ 11 มกราคม 2559 ประชุมสรุปข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช (ภาวะฝนแล้ง) ปี58

นายชัยรัตน์ พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ได้ประชุมสรุปข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิ...