เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ แจ้งเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำป...

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวอิศรา โคตรจันดี นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเด...

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน โดยมี นายปริวาส ชัยเลิศ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ...

วันที่ 25 กันยายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก

นางสุดารัตน์ ทองเดือน มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ณ ศูนย...

วันที่ 24 กันยายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ปี 2562

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย และนางสาวอิศรา โคตรจันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประช...

วันที่ 18 กันยายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) ให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุม...

วันที่ 10 กันยายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่...

วันที่ 9 กันยายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (WM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน ...

วันที่ 5 กันยายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) ให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุม...

วันที่ 4 กันยายน 2562 สนง.เกษตรอำเภอ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) ให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุม...