เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการฯ...

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเก่า

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเก่า...

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเวียงเก่า

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเวียงเก่า...

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนในเมือง

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนในเมือง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย...

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน...

วันที่ 28 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก...

วันที่ 27 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการผู้ได้รับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายคฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน ปลัดอำเภอ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรง...

วันที่ 26 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานชุดปฏิบัติการตำบล

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวีงเก่า มอบหมายให้ นางสาวอิศรา โคตรจันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน...

วันที่ 26 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ สอนการผลิตชาใบหม่อนเพือต่อยอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า สอนการผลิตชาใบหม่อนต่อยอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาใบหม่อนไดโนมีชัย ตำบลเขาน้อย...

วันที่ 25 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมรับการตรวจบัญชีโครงการฯ (รอบที่ 2)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจบัญชีโครงการฯ (รอบที่ 2)โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อ...