เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนเขาน้อย เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธุรกิจ เ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนเมืองเก่าพัฒนา เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธ...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนในเมือง เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธุรกิจ เ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อ.เวียงเก่า) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดอบรมการทำชาใบหม่อนให้แก่เกษตรกร

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมการทำชาใบหม่อนให้แก่เกษตรกร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินขอนแก่น และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเก่า แจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ป...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่น4 (วันที่3)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 4 (วันที่ 3) จำนวน...