เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน...

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมมอบเงินสนับสนุนชมรม to be number one

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมมอบเงินสนับสนุนชมรม to be number one ให้อำเภอเวียงเก่า...

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้ นางสาวอิศรา โคตรจันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ...

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา...

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสว...

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เยี่ยมสวนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพัฒนา (ไร่ อ.สมบัติ ใจบุญ)

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมสวนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพั...

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการฯ...

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเก่า

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเก่า...

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเวียงเก่า

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเวียงเก่า...

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนในเมือง

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนในเมือง ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย...