เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายปริวาส ชัยเลิศ ปฎิบัติราชการแทน นายอำเภอเวียงเก่า ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทา...

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ของชุมชนเขาน้อย

นายปริวาส ชัยเลิศ ปลัดอำเภอเวียงเก่า ประธานเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โคกสว่าง ตำบลเขาน้อย โครงการ 9101 ตามร...

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า

นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่า ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า (ก.ช.ภ.อ) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม...

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาก

ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์ตำบลในเมือง โครงการ 9101 ...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตร...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปเห็ด แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริม...

ประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดย นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่า เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพ...

ขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งการเพาะปลูก ประจำปี 2560

เชิญชวนเกษตรกรแจ้งการเพาะปลูก ประจำปี 2560 เพื่อภาครัฐจะได้ทราบสถานการณ์การผลิต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและสนับสนุนการดำเนินงานตามมา...

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อ.เวียงเก่าจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่าเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดู...