เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจั...

วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื...

วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาเก...

วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย(ศดปช.)

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ...

วันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานฯ

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อ...

วันที่ 5 มกราคม 2561 ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ม.ค.61

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำ...

วันที่ 4 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน เพื่อเร่งรัด ติดตาม และ...

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจั...

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก.ครั้งที่ 1

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 จำนวน 20 ร...

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group ให้แก่ผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษต...