เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าตรวจบัญชีโครงการ 9101 ฟื้นฟู

วันที่ 29 มกราคม 2561 

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ได้รับการตรวจบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า

 

     

 

     

 

     

 

29 มกราคม 61 16:39:18