เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 31 มกราคม 2561 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มกราคม 2561

นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

พร้อมด้วย นางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น

 

 

     

 

     

 

31 มกราคม 61 22:45:57