เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

นายสุรศักดิ์ ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

1 กุมภาพันธ์ 61 23:23:35