เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 1)

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

      นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 1) จำนวน 30 ราย 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

บ้านโคกม่วง ม.6 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

 

     

 

     

 

     

2 กุมภาพันธ์ 61 20:47:25