เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกร

กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร 
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พร้อมมอบปุ๋ยชีวภาพให้แก่เกษตรกร

โดยมี นายปริวาส  ชัยเลิศ ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 200 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า

 

     

 

     

 

     

 

     

6 กุมภาพันธ์ 61 21:14:33