เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมเกษตรกรโครงการอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอาสาสมัครเกษตร

กิจกรรมย่อย จัดทำเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) (ครั้งที่ 1)

จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

8 กุมภาพันธ์ 61 17:03:11