เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าจัดเวทีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 
โดยนายสุรศักดิ์  ทุมประเสน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พบปะ มอบแนวทางและเปิดการอบรม 
มีนายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย นวส.ชำนาญการ ร่วมชี้แจงโครงการและถ่ายทอดความรู้ 
จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม 110 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2

 

     

 

     

 

     

13 กุมภาพันธ์ 61 22:25:08