เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรร่วมจัดเวทีครั้งที่1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดยนายสุรศักดิ์  ทุมประเสน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า

นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

และนางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมจัดเวทีครั้งที่1

(ม.1 ตำบลในเมือง ม.5 ตำบลเมืองเก่าพัฒนาและม.9 ตำบลเขาน้อย) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

 

 

 

21 กุมภาพันธ์ 61 23:00:14