เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ

เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

27 กุมภาพันธ์ 61 23:11:11