เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

วันที่ 14 มีนาคม 2561

นางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ

ร่วมการจัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ 1 ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯระดับตำบล

โดยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพ และค้นหาความต้องการ

ของชุมชน/หมู่บ้านชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

 บ้านโพธิ์ ม.3 ตำบลในเมือง  อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

      

 

     

14 มีนาคม 61 22:28:34