เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

วันที่ 2 เมษายน 2561 

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมงานฝึกอบรมเกษตรกร

ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น

ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

3 เมษายน 61 18:01:04