เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมประจำเดือน (DM)

วันที่ 3 เมษายน 2561

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ประชุมประจำเดือน (DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงาน

และร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

 

 

3 เมษายน 61 18:08:22