เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 4 เมษายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2

วันที่ 4 เมษายน 2561

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า

มอบหมายให้นางสาวแพรวนภา เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ

เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ณ  บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 และบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

4 เมษายน 61 22:11:42