เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเตรียมสถานที่จัดงาน Field Day ปี 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

14 มิถุนายน 61 00:28:51