เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าประชุมเฉพาะกิจโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

นายสุรศักดิ์  ทุมประเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมประชุมเฉพาะกิจ

โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ปี 2561

ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

15 มิถุนายน 61 23:02:52