เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดเวที ครั้งที่ 2 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

 จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ชุมชนเขาน้อย

เพื่อจัดทำโครงการพร้อมแผนงาน แผนเงินและแผนธุรกิจ

เสนอคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน

ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

โดยมีเข้าร่วมจัดเวทีมากกว่า 250 ราย

ณ ลานค้าชุมชนอบต.เขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

     

20 กรกฎาคม 61 22:22:44