เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2561 

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

23 กรกฎาคม 61 22:42:57