เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

จัดกระบวนการเรียนรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

หมู่ที่ 6 บ้านโคกม่วง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

     

 

24 กรกฎาคม 61 12:00:16