เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก.

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ 

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

2 สิงหาคม 61 22:43:41