เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

จัดประชุมสำนักงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ตามโครงการส่งเสริมการเกษตร

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

18 สิงหาคม 61 23:31:33