เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

วันที่ 2 สิงหาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

เพื่อพิจารณาโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

จำนวน 3 ตำบล 3 ชุมชน 13 โครงการ  โดยมีนายปริวาส  ชัยเลิศ ปลัดอำเภอฯ

ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเวียงเก่า ให้เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2

 

     

 

     

 

18 สิงหาคม 61 23:31:42