เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า

ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2561 

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

7 สิงหาคม 61 22:49:57