เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 27 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการผู้ได้รับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

วันที่ 27 กันยายน 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายคฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน ปลัดอำเภอ

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

27 กันยายน 61 15:53:06