เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 28 กันยายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 28 กันยายน 2561

นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 3/2561

ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

2 ตุลาคม 61 14:18:15