เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM)

วันที่ 2 ตุลาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) เพื่อชี้แจง ติดตาม และวางแผนการปฎิบัติงาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

 

.

2 ตุลาคม 61 14:21:04