เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนในเมือง

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า

ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนในเมือง

ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ณ กลุ่มแปรรูปกล้วยชุมชนในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

5 ตุลาคม 61 15:43:36