เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเวียงเก่า

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเวียงเก่า

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

5 ตุลาคม 61 15:48:20