เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเก่า

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า 

ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเก่า

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

10 ตุลาคม 61 13:00:54