เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One

วันที่ 9 ตุลาคม 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการฯ

 ณ ห้องประชุมขุนเวียง ที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

10 ตุลาคม 61 13:05:16